Czytasz
XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Markowej

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Markowej

Ruszyła  XI edycja Konkursu Literackiego im. Anny Markowej
Regulamin:
1. XI Ogólnopolski Konkurs Literacki imienia Anny Markowej jest organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Schola Humana. Konkurs odbywa się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu w Białymstoku i Prezydenta Miasta Białystok.
2. Laureaci otrzymają nagrody:
a) finansowe: I miejsce – 3000 zł, II miejsce – 2000 zł, III miejsce – 1000 zł. Kapituła zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Laureat powinien odebrać nagrodę osobiście.
b) laureaci Konkursu uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksy-malną liczbę punktów na kierunki studiów prowadzonych na UwB: filologia polska – sta-cjonarne studia 3-letnie.
3. W Konkursie udział wziąć mogą uczniowie szkół średnich z Polski, a także polskich szkół śred-nich prowadzonych za granicą. 3a. Uczestnicy spoza kategorii wiekowej mogą nadsyłać prace konkursowe w kategorii OPEN, nie kwalifikują się jednak do nagrody. Wyróżnione w tej kategorii prace na wniosek Kapituły mogą być opublikowane w czasopiśmie „Próby”. Do godła należy ko-niecznie dopisać „OPEN”.
4. Do Konkursu można zgłaszać prace w kategoriach:
a) proza – do 3 stron znormalizowanego wydruku (do 5400 znaków ze spacjami);
b) poezja – koniecznie 3 utwory.
5. Uczestnicy mogą zgłosić pracę w obu kategoriach.
5a. Uczestnik/Uczestniczka nadsyłający/-ca prace w obu kategoriach musi posługiwać się tym samym godłem.
6. Utwory nadsyłane na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane (w tym również w Internecie) oraz nagradzane w innych konkursach.
7. Prace konkursowe należy nadesłać w 7 egzemplarzach.
8. Prace należy złożyć osobiście lub nadesłać do 16 kwietnia 2024 (liczy się data stempla pocztowe-go) na adres:
Klub Humanistów, 15-420 Białystok, Plac NZS 1, pok. 65 z dopiskiem „XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. A. Markowej”.
9. Na pracach nie należy umieszczać informacji o autorze, lecz jedynie godło literowe i tytuł utworu.
9a. Formularz zgłoszeniowy i formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych muszą być opatrzone odręcznym podpisem i dołączone do zestawu w zamkniętej kopercie. Koperta musi być opatrzona tym samym godłem.
9b. Osoby niepełnoletnie dołączają̨ pisemną zgodę̨ rodziców bądź opiekunów na udział w Konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują̨ powyższą klauzulę wraz z biorącym udział w Konkursie.
10. Pytania i wątpliwości można kierować drogą mailową na adres: kolohum@gmail.com.
11. Konkurs rozstrzyga Kapituła złożona z pracowników naukowych UwB (literaturoznawców, krytyków), Lecha Marka – syna poetki, poetów, studentów – członków Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów UwB i przedstawicieli instytucji partnerskich. Przewodniczącym Kapituły jest literaturoznawca dr hab. Krzysztof Korotkich, prof. UwB, studentów reprezentuje członek Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów.
12. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o swoim zwycięstwie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
13. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni w dniu uroczystej gali rozdania nagród.
13a. O terminie i miejscu gali konkursowej Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
14. Regulamin Konkursu znajduje się w siedzibie Studenckiego Koła Naukowego Klub Humanistów, na profilu Konkursu na Facebooku: Konkurs Literacki im. Anny Markowej oraz na stronie internetowej filologia.uwb.edu.pl.
15. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
16. Prace niespełniające warunków Konkursu nie będą oceniane.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zredagowania, korekty oraz bezpłatnego publikowania w mediach nadesłanych na Konkurs utworów lub ich fragmentów.
18. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu (którego ostateczna interpretacja zależy wyłącznie do Kapituły) oraz z akceptacją publikowania danych osobowych autora w materiałach dotyczących Konkursu.
19. Niedostosowanie się do zasad Regulaminu będzie skutkowało dyskwalifikacją Uczestnika/Uczestniczki.
20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku administratorem danych Uczestników Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów, działające przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku Stowarzyszenie Schola Humana z siedzibą w Białymstoku (Białystok, Plac NZS 1, pok. 65).
20a. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także prowadzenie dokumentacji fotograficznej Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
20b. Dokumentacja fotograficzna Konkursu i dane osobowe Uczestników umieszczane są na stronach internetowych UwB oraz na portalu społecznościowym Facebook.
21. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wydanej zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
22. Podanie danych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie.
23. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do zażądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania.
24. Uczestnicy Konkursu mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych narusza ich prawa lub postanowienie RODO.
Białystok, luty 2024
Do zgłoszenia należy dołączyć formularz i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są dostępne na stronie filologia.uwb.edu.pl
żródło: facebook.com
poeciwsieci.pl
Przewiń do góry
Skip to content